Legal
Ymadawiad
Termau ac amodau

Ymadawiad

  1. Mae’r person sydd yn cael ei fentora yn cydnabod mae pwrpas darparu mentora yw helpu'r bobl hynny sydd yn cael eu mentora gyda’i phroses cymryd penderfyniad ac nid i ddarparu cyngor ar benderfyniadau bydd y person sy’n derbyn mentora o bosib yn penderfynu arno. Nid yw darparu gwasanaethau mentora yn cynrychioli cyngor ariannol, rheoli neu ymgynghorol.
  2. Nid yw Mentor yn gyfrifol am gywirdeb neu gyfanrwydd unrhyw wybodaeth sydd yn cael ei ddarparu i’r person sy’n derbyn mentora. Cynghorir y person sy’n derbyn mentora i geisio cyngor arbenigol annibynnol cyn gweithredu ar unrhyw wybodaeth, syniad neu ganllaw a ddarperir gan y Mentor.
  3. Ni fydd y Mentor, o dan unrhyw amgylchiadau, yn atebol i’r person sy’n derbyn mentora neu i unrhyw drydydd parti am unrhyw golled, niwed neu atebolrwydd arall sydd yn deillio oherwydd neu mewn cysylltiad gyda darparu gwasanaethau i’r person sy’n derbyn mentora. Mae unrhyw atebolrwydd sydd yn deillio o dwyll, neu o farwolaeth neu niwed corfforol drwy esgeulustod yn cael ei eithrio