Adnoddau ar gyfer pobl sydd yn derbyn mentora
Adnoddau ar gyfer mentoriaid
Gwybodaeth Defnyddiol
Adnoddau eraill
Regional events

Dod yn fentor - rhoi cychwyn arni

Rydych wedi bod mewn busnes am nifer o flynyddoedd neu efallai bod gennych gryn wybodaeth busnes ac rydych yn dymuno rhannu'r hyn i chi wedi ei ddysgu gydag eraill.

Efallai mai mentora yw’r ateb. Ond yn gyntaf, efallai bod gyda chi nifer o gwestiynau i’w gofyn. Os nad ydynt yn cael eu hateb isod, cysylltwch ag contact us.

C. Pa brofiad sydd angen arnaf i ddod yn fentor?
A. Mae mentor fel arfer yn berson sydd â chryn brofiad busnes neu sydd yn wybodus mewn maes arbennig, megis cyllid. 

C. Pam ddylwn ddod yn fentor?
A. Mae eich gwybodaeth busnes yn eich rhoi mewn safle cryf i roi cefnogaeth i’r genhedlaeth nesaf o fusnesau a chwarae rôl allweddol mewn helpu busnesau’r DU i dyfu, a fydd yn ei dro yn rhoi hwb i’r siawns o adfywiad economaidd. Yn ychwanegol, byddwch yn derbyn dealltwriaeth eangach o’r materion a heriau sydd yn wynebu busnesau bychain, a fydd yn mwyhau eich bywyd busnes a’ch rhagolwg.

Ac yn olaf, ynghyd ag ymuno gyda chymuned mentora eangach a chael eich cyfraniad wedi ei gydnabod, byddwch yn ennill cymhwyster cydnabyddedig (ewch at ‘Pa hyfforddiant gallaf ddisgwyl ei dderbyn?’ isod).

C. Sut wyf yn dod yn fentor?
A. Dilynwch y tri cham yma:
1. Lawr llwythwch y swydd ddisgrifiad a’r rhestr wirio beth ddylech ei wneud a beth na ddylech ei wneud, sydd yn amlinellu rôl mentor.
2. Cysylltwch gyda chymdeithas mentora i chi yn credu sydd yn cwrdd â’ch anghenion cliciwch yma. Gallwch ddarganfod am y sefydliadau mentora sydd wedi eu partneri gyda mentorsme.co.uk drwy bori drwy’r amryw safleoedd. Sylwer y bydd gan y sefydliadau mentora eu dull ac ystyriaethau eu hunain tuag at gyflogi mentoriaid:

  • Ni fydd yr holl sefydliadau mentora yn cyflogi ar hyn o bryd gan fod angen iddynt ymateb i alw’r farchnad am eu gwasanaethau.
  • Gall costau rheoli mentoriaid fod yn ystyriaeth – nid pob sefydliad mentora sydd yn gallu ariannu estyniad o’u gallu mentora yn hawdd.
  • Bydd gan bob sefydliad mentora ei raglen sefydlu ei hunain y bydd disgwyl i chi ei ddilyn.
  • Profwch i’ch cymdeithas mentora bod gyda chi’r sgiliau perthnasol, gwybodaeth, a phrofiad proffesiynol. Gallwch wneud hyn drwy argymhelliad, hunan asesiad, achrediad, cymwysterau neu drwy gwblhau rhaglen gydnabyddedig.

C. Pa hyfforddiant gallaf ddisgwyl ei dderbyn?
A. Bydd gan bob sefydliad mentora ei raglen ei hun o hyfforddiant felly bydd yr hyfforddiant i chi yn ei dderbyn yn dibynnu ar y sefydliad i chi yn penderfynu ymuno gydag ef. Os yw hyfforddiant yn faes pwysig i chi, sicrhewch eich bod yn ei drafod gyda’r sefydliad i chi wedi penderfynu ymuno gyda cyn eich bod yn ymrwymo i ymuno gyda’i rhwydwaith o fentoriaid.

Efallai y bydd rhai o’r sefydliadau mentora yn dewis rhoi’r bobl maent yn eu recriwtio drwy broses hyfforddiant megis yr un a weinyddir gan yr SFEDI, corff a gydnabyddir gan y llywodraeth ac sydd yn gosod safonau mentora menter yn y DU. Mae’r hyfforddiant yn ymdrin â phopeth o ofynion cyfreithiol a moesegol mentora, i agweddau ariannol rhedeg busnes a dealltwriaeth o hawliadau gwahanol sydd yn wynebu mentrwr, ynghyd â darparu’r sgiliau i reoli’r berthynas mentora.

Os ydych yn gyflogai neu yn gyn gyflogai un o’r banciau sydd yn rhan o’r Business Finance Taskforce - y corff sydd y tu ôl i’r mentorsme.co.uk - byddwch yn cael eich hyfforddi gan SFEDI. Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland a Santander yw’r banciau sydd yn cymryd rhan yn y Business Finance Taskforce.

C. Pa fath o help bydd busnesau eu hangen?
A. Bydd cwmnïau yn ceisio mynediad at ystod eang o gefnogaeth. Efallai byddant newydd gychwyn, yn tyfu wedi sefydlu neu yn meddwl gwerthu. Eich rôl yw darparu cefnogaeth effeithiol y bydd yn rhoi’r hyder i berchennog busnes i symud ymlaen gyda’i gynlluniau. Gallwch wneud hyn drwy rannu eich profiadau, darparu adborth adeiladol neu drwy ymddwyn fel bwrdd swnio ar gyfer syniadau. Am fwy o wybodaeth ar elfennau hanfodol mentora, ewch i Cyflwyniad i Fentora Metnrwr.

C. Pa mor aml bydd mentoriaid yn cwrdd gyda’r bobl sydd yn cael eu mentora?
A. Tra ei fod i fyny i’r unigolion i gytuno ar amserlen addas, byddant fel arfer yn cwrdd yn fisol. Fel arall, efallai byddant yn cadw mewn cysylltiad drwy deleffon neu e-bost, gan ddibynnu ar beth y cytunwyd arno ar y cychwyn.

C. Pa mor hir gallaf ddisgwyl i gefnogi busnes unigol?
A. Mae’r amserlen yn dibynnu. Gall busnes fod angen cymorth am rywbeth o fis neu ddwy i rai blynyddoedd.

C. A fyddai yn gallu cefnogi mwy nag un busnes ar yr un pryd?
A. Byddwch, gallwch gefnogi hyd at dri busnes.