Legal
Ymadawiad
Termau ac amodau

Termau ac amodau defnydd y wefan

Mae’r term ‘UK Finance’ neu ‘ni’ yn cyfeirio at y UK Finance, perchennog y wefan sydd a’i swyddfeydd cofrestredig yn 1 Angel Court, Llundain EC2R 7HJ. Mae’r term ‘chi’ yn cyfeirio at ddefnyddiwr neu’r person sy’n edrych ar ein gwefan.

Mae amodau defnydd y wefan yn unol â’r termau defnydd dilynol:

Mae’r wybodaeth sydd yn cael ei gynnwys ar y wefan hon ar gyfer dibenion gwybodaeth cyffredinol yn unig. Nid yw’r BAA, y sefydliadau mentora y darperir cysylltiadau iddynt ar y wefan hon neu unrhyw un o’r mentoriaid sy’n darparu mentora drwy’r sefydliadau mentora hynny yn darparu cyngor mewn cysylltiad gyda’r gwasanaethau a ddarperir drwy’r wefan hon. Mae unrhyw ddibyniaeth a roddir ar wybodaeth neu gyngor a dderbynnir oddi wrth fentoriaid neu sefydliadau mentora drwy’r wefan honar eich cyfrifoldeb eich hun yn hollol.

Darperir y wybodaeth a geir ar y wefan hon gan y UK Finance ac er ein bod yn ymdrechi i gadw’r wybodaeth yn gyfoes ac yn gywir, nid ydym yn gwneud unrhyw ardystiadau neu warant o unrhyw fath, yn uniongyrchol neu fel arall, am gyflawnrwydd, gywreinrwydd, dibynadwyedd, addasrwydd neu argaeledd mewn perthynas â’r wefan neu’r wybodaeth, cynhyrchion, gwasanaethau, neu’r graffig perthnasol a gynhwysir ar y wefan am unrhyw bwrpas. Mae cynnwys tudalennau’r wefan yn ddarostyngedig i newid heb hysbys. Mae unrhyw ddibynadwyedd ar y fath wybodaeth felly ar eich cyfrifoldeb eich hun yn hollol.

Ni fyddwn yn atebol mewn unrhyw sefyllfa am unrhyw golled neu niwed gan gynnwys heb gyfyngiad, yn anuniongyrchol neu yn ganlyniadol, neu unrhyw golled neu niwed ym mha ffordd bynnag sydd yn deillio o golled data neu elw yn deillio o, neu mewn perthynas gyda, defnydd y wefan hon.

Drwy’r wefan hon i chi yn medru cysylltu â gwefannau eraill nad ydynt o dan reolaeth y UK Finance. Ni does gyda ni unrhyw reolaeth dros natur, cynnwys ac argaeledd y gwefannau hynny. Nid yw cynhwysiad unrhyw gysylltiad o reidrwydd yn awgrymu argymhelliad neu gefnogaeth i’r sylwadau sydd yn cael eu datgan o’u mewn. Ni fyddwn yn atebol mewn unrhyw gyd-destun am unrhyw golled neu niwed gan gynnwys heb gyfyngiad, yn anuniongyrchol neu’n ganlyniadol, neu unrhyw golled neu niwed p bynnag sy’n deillio o golled data neu elw yn dullio o, neu mewn perthynas gyda, defnydd gwasanathau mentora a ddarperir gan drydydd parti y darperir cysylltiadau iddynt ar y wefan hon.

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bo’r gwefan yn gweithredu’n gywir. Fodd bynnag, nid yw’r UK Finance yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb dros, ac ni fydd yn atebol, pan na fydd y wefan ar gael dros dro oherwydd nam technegol neu faterion sydd tu hwnt i’n rheolaeth.

Mae’r wefan hon yn cynnwys deunydd sydd yn eiddo neu wedi ei drwyddedu i ni. Mae’r deunydd yma yn cynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig I, ddyluniad, gosodiad, edrychiad, ymddangosiad a graffeg. Ni allwch ail gynhyrchu'r deunydd sydd yn ymddangos ar y wefan hon heb ein cysyniad neu'r trydydd parti priodol.

Mi allwch gysylltu â hafan ein gwefan www.mentorsme.com, a’ch bod yn gwneud hynny mewn modd sy’n deg ac yn gyfreithlon ac na sydd yn niweidio enw da'r UK Finance neu ei aelodau, neu’n manteisio arno. Ni allwch sefydlu gyswllt yn y fath ffordd a fyddai yn awgrymi perthynas, cymeradwyaeth neu gefnogaeth ar ein rhan lle nad yw’n bodoli. Ni allwch chi sefydlu cyswllt o unrhyw wefan nad yw’n eiddo i chi. Ni allwch sefydlu cyswllt o unrhyw wefan sy’n cynnwys sarhaus neu anaddas. Ni ellir defnyddio fframwaith ein gwefan ar unrhyw wefan arall, ac ni allwch greu cyswllt i unrhyw ran arall o’n gwefan heblaw am yr hafan.

Mae eich defnydd o’r wefan hon ac unrhyw anghydfod sy’n deillio ohono yn ddarostyngedig i gyfreithiau Lloegr ac i awdurdodaeth llysoedd Lloegr.