Adnoddau ar gyfer pobl sydd yn derbyn mentora
Adnoddau ar gyfer mentoriaid
Gwybodaeth Defnyddiol
Adnoddau eraill
Regional events

Pethau y dylid eu gwneud a phethau na ddylid eu gwneud o ran mentora

Mae yna rai rheolau sylfaenol i fod yn fentor effeithiol. Os ddilynwch y rhain, rydych yn debygol o ddatblygu perthynas mentora da a fydd yn sicrhau llwyddiant.

Gwnewch

 • Ddarparu persbectif allanol o berchennog y busnes a’i busnes
 • Wrando, yn gyfrinachol, i’r materion sydd yn pryderu’r perchennog busnes am ei gwmni
 • Helpu drwy rannu eich profiadau eich hunan am lwyddiannau a methiannau
 • Rhoi cefnogaeth a chyfarwyddid cyfeillgar, diduedd
 • Ddarparu adborth gonest ac adeiladol
 • Fod yn fwrdd swnio ar gyfer syniadau
 • Hwyluso gwneud penderfyniadau drwy gynnig enghreifftiau eraill sy’n seiliedig ar brofiadau personol
 • Gyflenwi cysylltiadau a rhwydweithiau i ddatblygu datblygiad personol a busnes
 • Ysbrydoli’r cleient i gyrraedd eu potensial
 • Roi cefnogaeth a datblygiad parhaus
 • Lle bo’n briodol, geisio cyngor neu gyfeirio’r person sy’n derbyn mentora ymlaen at bwynt cyswllt arall
 • Amlygu unrhyw faterion moesegol gall godi

Peidiwch â

 • Darparu gwasanaeth cwnsela
 • Rhoi cyngor busnes technegol penodol a fyddai fel arfer yn cael ei ddarparu gan gynghorydd busnes arbenigol
 • Cyflenwi gwasanaeth hyfforddiant
 • Darparu gwasanaeth hyfforddi (sy’n berthnasol i dasgau, bwriadu neu amcanion penodol busnes)
 • Darparu ymyraethau therapiwtig
 • Dwyn y cyfrifoldeb am lwyddiant i ffwrdd oddi wrth y perchennog busnes
 • Ymyrryd mewn ardaloedd mae’r person sy’n derbyn mentora am gadw’n breifat
 • Chreu dibyniaeth